Reisitingimused

MÕISTED ja LÜHENDID

Reisikorraldaja (RK) – OÜ Alpiexpress
Reisija (R) – RK poolt korraldatud reisil osaleja
Vahendaja – RK poolt koostatud pakettreisi vahendav isik Turismiseaduse (TurS) § 5 lg 3 mõttes
Reisitasu – reisi maksumus, kaasaarvatud ettemaks
Reisihüvitis – Reisi tühistamisega seotud kulud, mida R on kohustatud tasuma RK-le
Käesolevad reisitingimused on kohaldatud vastavalt VÕS-le ja kooskõlastatud Tarbijakaitseametis.

  1. REISILEPING

1.1 Reisileping on leping, mis sõlmitakse RK ja R vahel ning käsitleb käesolevaid reisitingimusi.
1.2 Reisilepingu alusel müüb RK reisipaketi R-le, kes kohustub maksma selle eest kokkulepitud tasu (reisitasu)
1.3 RK poolt reisikataloogis või muus sarnases materjalis kättesaadavaks tehtud reisikirjelduses peavad sisalduma VÕS § 867 lg 2 punktides 1-7 esitatud andmed.

  1. REISI EEST TASUMINE

2.1 Reisileping jõustub hetkel, kui R on välja valinud reisi, saanud reisikinnituse ja tasunud ettemakse alljärgnevalt: 2.1.1 kui reisini on rohkem kui 35 päeva, tuleb tasuda 3 tööpäeva jooksul ettemakse suuruses 200 eurot (erandiks on punkt 2.2); 2.1.2 kui reisini on 14-35 päeva, tuleb 3 tööpäeva jooksul tasuda reisitasu täies ulatuses; 2.1.3 kui reisini on vähem kui 14 päeva, tuleb kogu reisitasu tasuda koheselt. 2.2 Tellimisel hotellide ettemaksete suurused ja tähtajad võivad erineda p. 2.1 tingimustest. 2.3 Reisi lõppsumma tuleb tasuda 35 päeva enne reisi algust. 2.4 Kui R ei ole kokkulepitud ajaks reispaketi eest tasunud, on RK-l õigus tellimus tühistada.

  1. REISI HIND JA HINNAMUUTUSED

3.1 Reisi hinna sisse kuuluvad need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides.
3.2 RK poolt müügikampaaniate korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult uutele broneeringutele ja neil ei ole tagasiulatuvat jõudu.
3.3 R-l ei ole õigust RK-lt nõuda hüvitist juhul, kui ta jätab kasutamata mõne reisipaketi hinnas sisalduva teenuse.
3.4 RK-l on õigus muuta reisipaketi hinda järgnevate asjaolude ilmnemisel:
3.4.1 transpordi- või majutushindade muutumine, kui need ei allu RK kontrollile;
3.4.2 valuutakursi oluline muutumine;
3.4.3 Eesti või sihtkohamaa maksude ja lõivude muutumine.
3.5 Reisitasu muutumisest tuleb R-le teatada esimesel võimalusel, kuid mitte vähem kui 21 päeva enne reisi algust.
3.6 Hinnagarantii kaitseb R-i ootamatute hinnalisade eest ja kehtib juhul, kui R tasub kogumaksumuse reisi tellimisel. Eelduseks on see, et reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva.
3.7. RK kodulehel kuvatud tõstukipileti hinnad võivad RK-st sõltumata hooaja jooksul muutuda.

  1. REISIJA ÕIGUS REISI MUUTMISEKS VÕI TÜHISTAMISEKS

4.1 R-l õigus tellimus tühistada ja reisihüvitist mitte maksta järgmistel tingimustel:
4.1.1 kui reisi tellimisel on reisini rohkem kui 37 päeva ja R tühistab tellimuse 7 päeva jooksul pärast reisi broneerimist;
4.1.2 kui reispaketi hind muutub olulisel määral või tegemist on olulise reisiteenuse muutumisega (VÕS § 872 lg 2). Reisija peab oma tühistamissoovist teatama 48 tunni jooksul pärast hinnatõusu või olulise muutuse teate saamist.
4.2 R-l on õigus tellimus tühistada järgmistel tingimustel, makstes sealjuures hüvitist:
4.2.1 rohkem kui 35 päeva enne reisi algust on hüvitis 30% reisitasust kuid mitte rohkem kui 200 eurot va p.4.6;
4.2.2 15-35 päeva enne reisi algust on hüvitis 50% reisitasust;
4.2.3 vähem kui 15 päeva enne reisi algust on RK-l õigus jätta endale kogu reisitasu.
4.3 Kui reisi tühistab pere- või sõpruskonna liige ja nende reisi hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab koos ühes toas või reisib koos, siis on RK-l õigus võtta muutustest põhjustatud lisatasu.
4.4 Reisijal on õigus rohkem kui 35 päeva enne reisi muuta tasuta reisija nime, reisi kuupäeva ja sihtkohta va p.4.6 juhtudel.
4.5 Kui R-le ei väljastata viisat või puuduvad muud riiki sisenemiseks vajalikud dokumendid sh vajalikud covid tõendid, käsitletakse seda kui reisi tühistamist mõjuva takistuseta ning kohaldatakse käesoleva reisitingimuste punkti 4.2 sätteid.
4.6 Tellimisel hotellide broneeringu muutmisel ja annulleerimisel kohaldatakse hotellipoolseid tingimusi. Üldreeglina ettemakstud summasid ei tagastata. Samuti peab R hüvitama selle reisipaketi koostamisega seotud kulud.

  1. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

5.1 R kohustub tutvuma reisi tutvustavate materjalide, reisitingimuste ja reisija meelespeaga.
5.2 R kohustub järgima reisi puudutavaid juhendeid, väljumisaegu ning hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju.
5.3 R kohustub tasuma oma võimalike tagasisõidukulude eest, kui teda ei lubata sihtkohariigis maale, samuti siis, kui tal ei ole võimalik grupiga sihtkoha riigist lahkuda.
5.4 R ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. R vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab RK-le, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
5.5 R-l lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel.
5.6 Kui R reisi ajal haigestub või temaga juhtub õnnetus, abistab RK teda nii ravi kui ka vajaduse korral ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel, kuid R on kohustatud RK-le tasuma kõik sellega seotud lisakulud.
5.7 R vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Kui reis jääb ära kehtivuse kaotanud või puuduvate dokumentide sh vajalike covid tõendite tõttu, rakendab RK reisi tühistamise määrasid p.4.2 sätete alusel.

  1. REISIKORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

6.1 RK vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldustele ja kliendile antud lubadustele.
6.2 RK kohustub toimumata reisi eest reisitasu tagasi maksma, kui reis jääb ära RK süü tõttu.
6.3 RK vastutab R tervisele ja varale põhjustatud tõendatud kahju eest, kui see tuleneb RK või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest). Pretensioonid lahendatakse p.8.3 sätte alusel.
6.4 RK ei vastuta:
6.4.1 kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele;
6.4.2 lennu- ja bussitranspordi tehnilise korralduse ja seal pagasi kadumise eest;
6.4.3 kahju eest, mille on põhjustanud R enda hoolimatus, tegevus või tegevusetus;
6.4.4 vahendaja poolt antud ebatäpse informatsiooni eest.
6.5 RK ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud vääramatud jõud (VÕS § 103 lg 2 ) nn force majeure (loodusõnnetused, sõjad, streigid vms). Mõlemad lepingupooled võivad lepingu üles öelda, kui reisiteenuse osutamine muutub võimatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu. Pretensioonide lahendamisel kasutatakse VÕS § 879 sätteid.

  1. REISIKORRALDAJA ÕIGUSED

7.1 RK-l on õigus teha temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammis muudatusi (vahetada hotelli, sõiduvahendit, sihtkoha lennujaama, muuta ajakava), kuid sellel tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest tuleb R-le teatada viivitamatult.
7.2 RK-l on õigus reis ära jätta juhul, kui:
7.2.1 seda põhjustab sihtkohas või selle lähedal toimuv force majeure või reisijate julgeolek on seatud ohtu (sõda, rahutused, loodusõnnetused vms);
7.2.2 vedaja annulleerib ootamatult oma lennud ja neid ei ole võimalik teiste lendudega asendada;
7.3 Juhul, kui reis on ära jäetud p.7.2 põhjuste ilmnemisel, on R-l õigus nõuda uut samaväärset reisi, arvestades hooajalisust ja vabade kohtade olemasolu või makstud reisitasu tagastamist täies ulatuses.
7.4 Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuettevõtja reisija broneeringuinfo kooskõlas riigipiiri seadusega töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil. Reisija broneeringuinfot säilitatakse 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat, alates andmete kättesaamisest. Broneeringuinfo edastamisega seoses on reisijatel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.“

PUUDUSED JA NENDEST TEATAMINE

8.1 Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis ei vasta teenuste ning muu korralduse poolest sellele, milles on eelnevalt kokku lepitud.
8.2 Puuduseks reisikorralduses ei või pidada järgmisi asjaolusid:
8.2.1 reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada (lennujaamade vahetus, ilmast tingitud hilinemised, liiklusummikud vms);
8.2.2 R ei pääse lennule või sihtkohariigis maale oma süü tõttu (kaotas pileti, maaletuleku keeld, reisidokument on kehtetu või kadunud, tugev alkoholijoove jne);
8.3 Puudustest, mida on võimalik kõrvaldada reisi sihtkohas, tuleb koheselt teavitada reisiesindajat või vastava teenuse osutajat. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb hiljemalt 10 päeva jooksul peale reisi lõppemist esitada RK-le kirjalik kaebus. Kui R soovib saada hüvitist saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb R-l lisada kaebusele kviitungite originaalid või teised tõendid otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta. Kompensatsiooni makstakse proportsionaalselt vea suurusele reisipaketi hinnast.

  1. REISITINGIMUSTE KEHTIVUS JA ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

9.1 Käesolevad reisilepingu üldtingimused kuuluvad lahutamatult RK ja R vahel sõlmitud reisilepingu juurde ning jõustuvad alates reisilepingu sõlmimisest (p.2.1).
9.2 Erimeelsused poolte vahel püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on R-l õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule EV seadusandlusega ettenähtud korras.

  1. PRIVAATSUSTEAVE

10.1 Alpiexpress kogub, kasutab ja säilitab igapäevases majandustegevuses reisi broneerimiseks vajalikke klientide isikuandmeid (nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress) reisiteenuste korraldamise, osutamise, organiseerimise eesmärgil.
Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ning teistest andmekaitsealastest normatiividest.

10.2 Saadame Teile parimaid reisipakkumisi e-kirja teel ainult Teie nõusolekul ning Teil on õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta andes oma soovist märku e-posti aadressil info@alpiexpress.ee

10.3 Alpiexpressi kodulehel ja kataloogides kasutame nüüd ja edaspidi sihtkohtade pressifotosid ning oma töötajaid ning teisi selleks loa andnud isikuid kujutavaid fotosid.

11. PAKETTREISILEPINGU STANDARDINFO

11.1 Teile pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses.
Seetõttu on Teil kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Alpiexpress vastutab täielikult pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest.
Alpiexpress OÜ-l on Swedbank AS tagatis. Reisija võib kõnealuse üksusega Swedbank AS (www.swedbank.e, Liivalaia 8, 15040 Tallinn, 613 2222) või asjakohasel juhul pädeva asutusega Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet (https://www.ttja.ee/et/kontakt, Endla 10a, Tallinn 10142, EESTI, tel 667 2000) ühendust võtta, kui Alpiexpress OÜ maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse teenuste osutamisest.
Teave direktiivi (EL) 2015/2302 kohaste peamiste õiguste kohta leitav siin.

12. COVID-19 TEAVITUS

Üldist
Reisijate, töötajate ja laiemalt kogu ühiskonna turvalisus on meie tegevuse üks peamisi alustalasid, mis mõjutab kõiki meie otsuseid. COVID-19 mõju jälgimist teostame me nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil eelkõige, aga meie pakutavate teenuste lõikes. Muuhulgas lähtume me Eesti ja sihtkohtade ametivõimude ning partnerite jagatud teabest ja soovitustest. Eesti ametivõimude ajakohase teabe leiate ka ise järgmistelt lehekülgedelt:
https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov
https://www.kriis.ee/et/reisimine-riigipiir
Tulenevalt kogutud hinnangutest ja soovitustest korraldame me kõiki oma reise, reisiteenuseid, samuti ajakohastame oma tegevusi tagamaks kõrgeima võimaliku turvalisuse taseme.

Reisija kohustused ja vastutus seoses COVID-19`ga
Reisijal on kohustus järgida riikide poolt kehtestatud käitumisreegleid hügieeni, kaitsevahendite (mask), ohutuskauguste ning füüsilise kontakti vältimise kohta. Kriisiolukorrast tulenevalt peab reisija olema valmis riigipiiridel lisaandmete avaldamiseks oma reisiteekonnast; -eesmärgist; -kaaslastest; võimalikest kokkupuudetest nakkusohtlike inimestega; viirushaiguste sümptomite esinemisest jne. Lisaks nõuavad mitmed riigid COVID-19 puudumist kinnitava tõendi esitamist või testi tegemist COVID-19 puudumise kontrollimiseks.
Nõutud dokumentide esitamine ning testide tegemine erinevate haiguste, sh COVID-19 kontrollimiseks, on reisija enda isiklikul vastutusel ja kulul. Nii nagu reisija vastutab ise oma reisidokumentide kehtivuse ja korrasoleku eest, vastutab reisija ka kogu eeltoodud teabe, dokumentide olemasolu ning õigsuse eest, samuti testi tulemuse ja sellega kaasnevate tagajärgede eest. Juhul kui reisijal keelatakse riiki sisenemine või kui reisija saadetakse riigist välja enne planeeritud väljasõitu temast tulenevatel asjaoludel (nt. esitatud teave, dokumendid, testi tulemus), kannab reisija kõik enda tagasireisiga seonduvad kulud. Reisijal puudub sellisel juhul õigus nõuda reisikorraldajalt reisitasu alandamist ja kasutamata reisiteenuste maksumuse tagastamist. Nimetatu kehtib kõikide piiriületuste ja riikide külastamiste kohta. Avaliku võimu kehtestatud nõuded ei anna reisijale õigust pakettreisilepingu üles ütlemiseks ja reisitasu tagasi saamiseks, reisitasu alandamiseks ja/või hüvitise nõudmiseks.
Reisikorraldaja osutab reisijale abi teenuste kättesaadavuse korraldamisel.

Rahva tervise tingimused, karantiin
Rahva tervise tagamiseks on riikidel õigus kehtestada reisijatele riiki sisenemisel, riigist väljumisel ja/või reisilt naasmisel erinevaid piiranguid, sh näiteks eri pikkusega karantiinikohustusi. Nimetatud kohustuste kehtestamine võib toimuda avalikku võimu teostava isiku parema äranägemise kohaselt, mistõttu ei pruugi info ega otsuse sisu olla eelnevalt reisikorraldajale teada. Vastavate olukordade tekkimine on võimalik mistahes ajahetkel, seega iga reisi ostmisel peab reisija sellega arvestama. Kuivõrd tegemist on reisikorraldajast mittesõltuva avalikku võimu teostava organi või isiku otsustega rahva tervise huvides, ei võta reisikorraldaja eeltoodud otsuste ja piirangutega seoses minisugust vastutust ega kanna sellega seoses tekkivaid kulusid ega kahju. Kõik karantiini, majutuse ja/või alternatiivse transpordiga seotud kulud kannab reisija või vastav riik/ametiasutus.
Kui reisilt naastes määrab ametiasutus reisijale kohustusliku tähtajalise karantiini, siis see on reisija isiklik vastutus. Reisijal puudub nimetatud põhjuse tõttu õigus pakettreisilepingust taganeda ja pakettreisi tasu täies ulatuses tagasi saamiseks. Rakenduvad tavapärased tühistamistingimused.
Reisikorraldaja annab endast parima, et reisija oleks piirangute ja keeldudega operatiivselt kursis. Tulenevalt võimalusest, et reeglid muutuvad eelnevalt teavitamata, ei saa reisikorraldaja alati tagada nende kehtivust igal ajahetkel.